Data aktualizacji: 06.03.2022 r.

W niniejszym Regulaminie znajdą Państwo wskazówki zapisane kursywą. Nie stanowią one części postanowień Regulaminu, a ich celem jest ułatwienie Państwu zapoznania się z treścią Regulaminu.

I DEFINICJE

 1. System Noclegowy – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, dostępny na portalu internetowym schronienie.gdanskpomaga.pl
 2. Gospodarz (zwany na potrzeby systemu Gospodarzem lub Użyczającym) – osoba, która zamierza udostępnić nieodpłatnie Obiekt Potrzebującemu.
 3. Organizator – Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 28/29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052463.
 4. Operator systemu noclegowego - Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Uczniowskiej 22, 80-530 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139108,
 5. Potrzebujący (zwany na potrzeby systemu Gościem Schronienia) – osoba fizyczna, zainteresowana wzięciem Obiektu w użyczenie, Obywatel Ukrainy wskazany przez Organizatora.
 6. Obiekt (zwany na potrzeby systemu Gościem Schronienia)– obiekt, zgłoszony przez Gospodarza za pomocą formularza zamieszczonego na stronie ukraina.gdanskpomaga.pl, wskazany przez Gospodarza jako przeznaczony do bezpłatnego użyczenia dla Potrzebującego. Obiektem może być np. pokój, mieszkanie, dom.
 7. Punkt Obsługi – punkt obsługi zarządzany przez Organizatora położony w Gdańsku przy ul. Karmelicka 1 (w dawnym kinie Krewetka).

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gospodarze mogą składać oferty użyczenia Obiektu dla Potrzebujących. Oferty będą publikowane za pośrednictwem Systemu Noclegowego bez danych Gospodarzy na stronie schronienie.gdanskpomaga.pl
 2. Operator zarządza ogólnym funkcjonowaniem Systemu Noclegowego.
 3. Korzystanie z Systemu Noclegowego jest nieodpłatne.
 4. Szczegółowe warunki użyczenia Obiektu określane są bezpośrednio przez Gospodarza w porozumieniu z Potrzebującym.
 5. Poprzez prowadzenie Systemu Noclegowego Organizator i Operator realizują swoje cele statutowe.

III OFERTA

 1. Złożenie oferty następuje z chwilą przesłania wypełnionego formularza oferty do Organizatora za pomocą formularza umieszczonego na stronie schronienie.gdanskpomaga.pl
 2. W ofercie użyczenia Obiektu dla Potrzebujących Gospodarz określa w szczególności: rodzaj Obiektu, jego położenie, termin dostępności, liczbę Potrzebujących, których może przyjąć i inne warunki użyczenia. Przez złożenie oferty użyczenia Obiektu dla Potrzebujących, Gospodarz dobrowolnie decyduje o tym czy zobowiązuje się do zawarcia umowy użyczenia Obiektu z Potrzebującym wskazanym przez Organizatora na warunkach określonych w ofercie.
 3. Gospodarz może w każdym czasie wycofać ofertę użyczenia Obiektu. W tym celu powinien niezwłocznie przekazać taką informację telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500 218 337

IV SKIEROWANIE POTRZEBUJĄCEGO

 1. Gospodarz zostanie powiadomiony telefonicznie o skierowaniu do niego Potrzebującego przez Organizatora. Skierowanie będzie następować w oparciu o kryteria podane w ofercie.
 2. Organizator przekaże Gospodarzowi i Potrzebującemu ich dane kontaktowe.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją!

Organizator nie odpowiada za zawarcie umów użyczenia przez Potrzebującego, ani za wykonanie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gospodarzem a Potrzebującym, w tym w szczególności za terminowy zwrot Obiektu.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 28/29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000052463, adres e-mail: info@fundacjagdanska.pl.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Fundacji Gdańskiej: info@fundacjagdanska.pl
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celów:
  1. świadczenia usług związanych z operowaniem Systemem Noclegowym przez Administratora danych oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
  2. rejestracji w Systemie Noclegowym, złożenia oferty, skierowania Potrzebujących (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);
  3. wysyłania przez Organizatora zawiadomień związanych z ofertą w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
 4. Gospodarz w każdym czasie za pośrednictwem Systemu Noclegowego posiada dostęp do swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przez Gospodarza w każdym czasie sprostowane, usunięte lub może ograniczyć ich przetwarzanie.
 5. Gospodarz ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Gospodarza podmiotom, które przetwarzają je na potrzeby Systemu Noclegowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, a także respektując instrukcje Organizatora, mające na celu stosowanie odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 7. Organizator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Gospodarza osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Organizator zapewni Gospodarzowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.
 10. Podanie przez Gospodarza danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych sprawia, że niemożliwe jest świadczenie usługi na rzecz Gospodarza i tym samym uprawnia Organizatora do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Gospodarza.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Gospodarza w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Gospodarza oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika Karty nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e−mail i udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

VII WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2022 roku.

VIII ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny rozumie się:
  1. dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,
  2. dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w Systemie Noclegowym.
 2. Zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej w drodze zamieszczenia na stronie internetowej … z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: schronienie.gdanskpomaga.pl